Sauna Inter Best

DANE TECHNICZNE
  • Wymiary: zależne od zamówienia
  • Ławy: z drewna Abachi
  • Drzwi: tafla szklana
  • Piec: dostosowany do kubatury sauny

Wygląd i konstrukcja sauny: Konstrukcja wewnętrzna:drewno świerkowe impregnowane przeciw wilgoci;

Izolacja:wykonana z folii paroizolacyjnej;  Ocieplenie: wełna mineralna; Panele wewnętrzne: grubości 2,7 cm; szerokość 15 cm abachi; Ławy (2 sztuki) abachi; Wykończenie: ściana szklana; Drzwi: tafla szklana. Wymiary: zależne od zamówienia.

Piec: dostosowany do kubatury sauny.

Sterownik sau­ny zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny by speł­niał wszyst­kie wy­ma­ga­nia użyt­kow­ni­ków i był przy tym kla­sycz­nie ele­ganc­ki. To jed­no­cze­śnie pa­nel do­ty­ko­wy, ste­row­nik pie­ca sau­ny z od­czy­tem ak­tu­al­nej tem­pe­ra­tu­ry i wil­got­no­ści oraz do­brej kla­sy ze­staw mu­zycz­ny. Wy­ko­rzy­sta­no w nim no­win­ki tech­no­lo­gicz­ne pod­no­szą­ce po­ziom kom­for­tu pod­czas re­lak­su­ją­cych ką­pie­li. Tryb eco – stwo­rzo­ny spe­cjal­nie po to by oszczęd­ność ener­gii ure­al­ni­ła się a nie po­zo­sta­ła w teo­re­tycz­nych roz­wa­ża­niach. Sto­pień wy­ko­rzy­sta­nia mo­cy pie­ca za­leż­ny jest od za­po­trze­bo­wa­nia na nie. Ste­row­nik au­to­ma­tycz­nie do­sto­so­wu­je po­ziom grza­nia w za­leż­no­ści od ak­tu­al­nej tem­pe­ra­tu­ry pa­nu­ją­cej w sau­nie. Bar­dzo istot­nie wpły­wa to na sta­łość tem­pe­ra­tu­ry jak i ży­wot­ność sa­mych ele­men­tów grzej­nych sau­ny.

Oświetlenie: Mi­ło­śni­kom oświe­tle­nia za­ofe­ro­wa­li­śmy ela­stycz­ny wy­bór ko­lo­rów. Na­sze po­dej­ście nie ogra­ni­cza się do stan­dar­do­we­go mie­sza­nia barw. Da­je­my moż­li­wość wy­bo­ru pa­le­ty in­te­re­su­ją­cych nas ko­lo­rów któ­re zmie­nia­ją się de­li­kat­nie nie ra­żąc swo­ją dys­pro­por­cją. W sau­nie wkom­po­no­wa­li­śmy  źró­dło świa­tła ste­ro­wa­ne au­to­no­micz­nie, by po­bu­dzić zmy­słu wzro­ku pod­czas ką­pie­li.

Nagłośnienie: Wy­so­kiej kla­sy dwu­droż­ne prze­twor­ni­ki aku­stycz­ne fir­my Polk Au­dio, z dy­na­micz­nym od­wzo­ro­wa­niem peł­ne­go za­kre­su ni­skich i wy­so­kich to­nów, oraz wach­larz do­bra­nych utwo­rów re­lak­sa­cyj­nych uatrak­cyj­nia­ją do­zna­nia w sau­nie. Dodatkowo istniej możliwość podłączenia własnej muzyki (pendrive).

Aromaterapia: Urządzenie, które automatycznie dozuje środki zapachowe do sauny. Sterowanie odbywa się za pomocą dotykowego panelu LCD (sterownik sauny). Istnieje możliwość sterowania częstotliwością i intensywnością dozowanego środka zapachowego.

Jesteś zainteresowany tym produktem?
Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie ofertę Kontakt

Miasta gdzie najczęściej realizujemy swoje usługi:

Szeroki wybór naszych usług dociera do coraz większej ilości miast. Staramy się, by nasi klienci mieli dostęp do wszystkiego, co najlepsze w naszej ofercie. By dostępność była w zasięgu ręki!

mapa miast

Informacja o tym, że przebywasz na stronie jest przez nas przetwarzana i wykorzystywana jest w celach statystycznych. Niektóre z danych podanych w trakcie korzystania serwisu mogą być przetwarzane do sprzedaży naszych produktów. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej.